Minnesanteckningar

Anteckningar från idéverkstadens idéforum.

Flertalet minnesanteckningar mynnar ut i skrivelser och dokument som du kan ta del av under ”Kategorier” på första sidan (front page)

WeSign avslutas till årsskiftet…men så lätt ger vi oss inte. Vi letar finansiering och i februari har vi ett beslut. Läs vår ansökan här.

 

 

 

Minnesanteckningar 22 aug

Innehåll:

Intressefrågor ur Open Space med minnesanteckningar

Möte mellan världar – Hörandehistorier sid 2

Örebro 2010 -”Europas teckenspråkiga huvudstad” sid 3

Kultur för alla åldrar – Ge och ta av varandra sid 4

Kulturevent nu! -i Örebro! sid 5

Skuggtecknad teater sid 6

Ungdomsteater sid 7

Övrigt – tankar från deltagarna sid 8

Intressefråga: Möte mellan världar

-”Hörandehistorier”

Samtalsledare: Päivi Fredäng

Grundtanke

Att skapa förståelse och insikt i varandras världar och stärka bandet dessa emellan.

Detta handlar inte om historier om döva, utan själva mötet  mellan teckenspråkiga och icketeckenspråkiga.

Historierna bör tas ur skilda livsområden/livssituationer i olika åldrar ur vardagslivet och spegla det humoristiska/tragikomiska/dramatiska. Möten pågår ju varenda dag!

Det är bristen på det kunskap hos varandra som orsakar det humoristiska. Tänk vilka härliga a-ha-upplevelser detta kan skapa…dessutom: “Stories want to be told”.

Förslag på genomförande:

Bokform med illustrationer

Kan fungera som highlightsfilmer under konferensen teckenSPRÅK- kultur, frihet, demokrati inom Örebro 2010. Trolig deadline årskiftet 09/10. Intervjuer (DVD).

Videobearbetning av materialet i olika former.

Samla historier från teckenspråkiga och icketeckenspråkiga från hela riket blir första (och största) utmaningen. Hur samlas detta in?

Insända historier via hemsidor, länkar

Kontakt med skolor, Dövföreningen

Skapa en berättelsetävling. Använda mediakanaler.

Bör endast betraktas som ett enstaka projekt.

Resurser:

Media

Undervisningsmaterial

Finansiering: SPSM, andra sponsorer?

 


Intressefråga: Örebro 2010

-”Europas teckenspråkiga huvudstad”

Samtalsledare: Janne Carlsson, DHB

Bakgrund

WeSign (med projektet TSPKS), DHB, RGD/H/gymnasieförvaltningen), Örebro kommun centralt (RGD/RGH en del), SPSM Mellersta regionen , Landstinget gm

TC, ingår i en konferenserna inom Örebro 2010, ”Örebro- Europas

teckenspråkshuvudstad”. Konferensen går under namnet teckenSPRÅK – kultur, frihet

och demokrati. Konferensen syftar bland annat till att visa på teckenspråket som det

erkända modersmål det är i Sverige samt lyfta teckenspråkets roll och betydelse i och

för Örebro och örebroarna.

FRågeställningar:

Vilka åtaganden krävs av kommunen?

Vilka krav kan/bör vi ställa på kommunen

Hur sker en kvalitetssäkring av innehållet innan…

Förslag från gruppen

Hissa flaggan långsamt

Kravlista med medföljande lösning:

Studentutbyte (europeisk samt kanske även global). Utveckla på gymnasium (inkl friskolor), universitet. Tillgängligt 2010.

Samordning på kommunal nivå. En samordnare som har tillgång till en kvalitetsgrupp (som  innehar adekvat kompetens på området)

Offentliga föreläsningar som kommunen arrangerar  tolkas samt underlätta och uppmuntra andra te x  öppna föreläsningar  te x vid ORU

Samla tecken med hjälp av Spread the sign,ett europeiskt teckencenter med dokumentation om och från alla Europas teckenspråk.

Tillgänglighet/valbarhet för tsp på samtliga stadier; från lågstadiet till universitet/högskola.

Lobba mot staten om resurser till tolkar.

Utbildningspaket riktat till beslutfattare (tjänstemän och politiker)

“Örebro-modellen”: Konferens/evenemang med säkrat utifrån teckenspråksperspektiv. Utarbetas i samarbete med målgruppen.

Språklagen. Krav att texten förtydligas. Titta på lösningar och möjligheter. Kommunen behöver förtydliga språklagen och att vi ska hjälpa kommunen att tolka vad den nya lagen får för konsekvenser. Också hjälpa till med lösningar och möjligheter.

I Örebro kan man lära sig utländskt tsp, te x ASL.

Skapa debattartiklar kring olika intressefrågor.

 


Intressefråga: Kultur för alla åldrar

-Ge och ta av varandra.

Samtalsledare: Maria Hermansson

Lena B, Lars o, Linda E, Johanna T, Tommy F,  deltog i detta samtal

Frågeställningar:

Hur stimulera och utveckla?

Hur få fram ledare

Hur rekrytera deltagare?

Förslag på genomförande – röster ur gruppen:

Lars O menar att Ullavi gård ger möjligheter:

Interaktiv teater

Naturens möjligheter

besök av teatergrupper

Lena B konsulent riksteatern Örebro län: Scenkonst söker mötesplatser och kontaktnät

Fler röster:

Utnyttja:

Open Sign

Samarbete: riksteatern Örebro län/DFÖ/Studieförbunden

Mer om studieförbunden: Att söka upp det studieförbund som är intresserad av att tillgängliggöra kurser/verksamhet med tsp-ledare.

Utbildning av ledare.

Söka goda informationskanaler

Information till DFÖ om WeSign

Tolk är ett “måste”

Tillgänglighet

Intressefråga: Kulturevent nu!

-i Örebro!

Samtalsledare: Tommy Fransson

Bakgrund

Många av de kulturevenemang som idag erbjuds till örebroarna är inte tillgänglig för teckenspråkiga medborgare. Ett exempel är Länsteaterns teaterföreställningar som ej tolkas. När kommunen och landstinget agerar arrangörer av kulturevent borde det vara en självklarhet att tillgängliggöra. Tolkcentralen (som ligger under landstinget) klarar endast ca 20% när det gäller fritidsaktiviteter som kulturevenemang, kurser, idrott och föreningsmöten.

Detta är en demokratifråga.

Förslag på genomförande:

Skapa opinion vad gäller pågående utredning och upphandling av RGD/RGH;  elda på kommunen genom att skriva debattartikel med frågeställningen: Vad händer om ÖK inte får behålla RGD/RGH? Hur blir det med förlorade arbetstillfällen, uteblivna skattemedel, uteblivna konsumenter osv. Avsändare: WeSign

Möte med demokratigruppen inom Landstinget.

Skapa en forumdag för kommun, landsting och myndigheter för information

Skapa ett Event support som skulle fungera som en mellanhand mellan arrangörer och de teckenspråkiga medborgare. Ansvara för “paketlösning” innehållande tydlig info om “hur att tänka, hur att göra” med bland annat kostnader och tillvägagångssätt.

Att undersöka/tänka på:

Utnyttja innehåll i kulturpolitiska programmet

Undersöka hur Kultur- och medborgarnämnden ser på sina bidrag till kulturföreningar. Här borde nämnden besluta om att uppmuntra att söka medel för att tillgängliggöra event till de teckenspråkiga. Alternativt kräva att det görs tillgängligt (och erhåller medel för det).

 


Intressefråga: Skuggtecknad teater

Samtalsledare: Helena Wästborn

Frågeställning:

Hur stimulera och utveckla?

Förslag på genomförande – röster ur gruppen:

Söka stöd och formulering till argument i det kulturpolitiska programmet (även kallad “Kultur för alla”), för att nå våra mål.

Bilda arbetsgrupp för genomförande av söka medel samt möten med beslutsfattare.

Uppsöka nöjesarrangörer samt beslutsfattare

Möjliga finansiärer: Kulturrådet, Arvsfonden, kommunen, Regionförbundet

Samtalsledare Helena driver gärna denna fråga i samarbete med intresserade.

 


Intressefråga: Ungdomsteater

Samtalsledare: Lars Otterstedt

Frågeställning:

Hur stimulera och utveckla?

Förslag på genomförande – röster ur gruppen:

Svårt utgångsläge menar Samtalsledare: Lars Otterstedt

Tankar från gruppen:

Unga tyst teater är en bra plattform. “Eldsjäl”- scenkonst på svensk teckenspråk

Begreppet skuggtecknad, varför inte “skuggtalad” teater? Något att utveckla.

Hämta inspiration och ideer från verksamheten “Ung utan pung”, som är en turnerande teatergrupp som sedan 25 år gör succé i skolorna med humoristiska shower med satir, musik och sketcher. Deras föreställningar används ofta till temadagar men är framför allt en möjlighet att bjuda på teater som engagerar, öppnar dörrar och lockar till nya möten och kulturupplevelser.

 


Övriga tankar från deltgarna:

Maria Hermanson berättade om projekt tvåspråkighet inom ramen för hennes tjänst på SPSM.

Sarah Remgren efterlyste en teckenspråkig festival och där döva och hörande delar på samma scen, ett sätt att ta del av båda världarna. Tommy Fransson föreslog ett samarbete med Örebrofestivalen. Maria Hermanson fyllde på med: Varför inte skapa en perfomance art- konferens?

Linda Eriksson berättar om hennes tankar kring rätt till tolk: Linda anser att rätten till tolk inte borde ses som ett särintresse, och ger följande lysande exempel: En läkare som ska kommunicera med sin dövblinda patient får tolkningen bekostad av samhället, medan en dövblind massör som måste kommunicera med sin kund är beroende av arbetsgivaren. Vad är skillnaden? frågar Linda.

Annonser
%d bloggare gillar detta: